Już za:

10-11 czerwca 2023r., Tarczyński Arena Wrocław - dawniej Stadion Wrocław(10:00 - 16:00)

Dolnośląskie Targi Nieruchomości
& Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

Zabudowa indywidualna

Oferujemy zabudowę indywidualną w trzech nowoczesnych systemach wystawienniczych – stoiska z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb Klienta oraz montażem i demontażem.

Oferta zabudowy indywidualnej EXPO PROPERTY

 

Zabudowa standardowa

Podstawowa zabudowa stoisk targowych przygotowywana jest w systemie OCTANORM według poniższej specyfikacji.

Stan­dard powierzchni zabu­do­wa­nej w sys­te­mie OCTANORM

Specyfikacje

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do stoiska:

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do Spisu Inwe­sty­cji (Prze­wod­nik Targowy):

Informacje techniczne

Ter­min Tar­gów: 10-11 czerwca 2023 r.
Nazwa obiektu: Tarczyński Arena Wrocław (dawniej Stadion Wrocław)
Adres: Wrocław, aleja Śląska 1

Godziny otwar­cia dla Zwie­dza­ją­cych: sobota 10:00 — 16:00; nie­dziela 10:00 — 16:00
Godziny otwar­cia dla Wystaw­ców: sobota 9:15 — 16:15; nie­dziela 9:45 — 16:00

Regu­la­min dla Wystaw­ców klik­nij tutaj.

Regulamin Obiektu kliknij tutaj

Instrukcja PPOŻ Obiektu kliknij tutaj  zał1  zał2

Zasady parkowania dla Wystawców podczas zabudowy i dni targowych: kliknij tutaj

  • Pod­jazd dla Wystaw­ców:
    w dniu mon­tażu: Brama A, przejazd przez szlabany na hasło: wystawca targi mieszkaniowe Wystawcy posiadający stoiska na parterze, na czas rozładunku mogą zaparkować przed wejściem Super VIP W3.Wystawcy, którzy mają stoiska na poziomie 1, po przejechaniu przez szlabany kierują się do bramy F, następnie wjeżdżają na teren esplanady i z tego poziomu prowadzą rozładunek.
  • w dniu tar­gów: parking bez­płatny, obok sztucznego boiska piłkarskiego. Po przejechaniu przez bramę A, należy sręcić przed szlabanami w prawą stronę.

Odbiór Iden­ty­fi­ka­to­rów: Każdy Wystawca może sko­rzy­stać i ode­brać iden­ty­fi­ka­tor wystawcy w Biu­rze Orga­ni­za­tora pod­czas trwa­nia targów. Liczba wydanych identyfikatorów jest określona – każdemu Wystawcy przysługuje 1 identyfikator na każde 2m² wynajętej powierzchni, przy czym maksymalna liczba wydanych identyfikatorów wynosi 8 sztuk.

Upo­rząd­ko­wa­nia i zmiana nume­ra­cji sto­isk: mak­sy­mal­nie na 7 dni robo­czych przed targami

Data dostarczenia gotowych reklam do przewodnika (Spis Inwestycji): 30 dni przed targami.
Data dostarczenia plików produkcyjnych do wyklejenia: 14 dni przed targami.
Data dostar­cza­nia nazw na fryzy i do spisu wystaw­ców: na 10 dni robo­czych przed targami

Zamó­wie­nia na usługi dodat­kowe (pod­nie­sie­nie stan­dardu sto­isk, wyklejki ścian, wyna­jem plazm, ponad­stan­dar­dowy prąd, zmiana kolo­ry­styki wykła­dziny): na 10 dni robo­czych przed targami.

 

Zabu­dowa stoisk

Stoisko zabudowane – stoisko w systemie OCTANORM zamówione u Organizatora Targów

Stoisko niezabudowane – zabudowa wykonywana przez Wystawcę we własnym zakresie

W przypadku stoisk niezabudowanych:

Godziny zabudowy: piątek, godz. 9:30 – 18:00
Demontaż stoiska i zdanie czystej powierzchni: niedziela, godz. 16:00 – 19:00
Elementy konstrukcyjne sąsiadujące w bezpośredniej granicy z innymi stoiskami należy wykończyć kolorem białym lub w kolorach jasnych np.: jasny szary, jasny beż, oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

W przypadku stoisk zabudowanych:

Odbiór i aranżacja stoiska: piątek, godz. 14:00 – 18:00
Opuszczenie stoiska w stanie „sprzed odbioru”: niedziela, godz. 16:00 – 17:00
Montaż wkładów Klienta we własnym zakresie